Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu pobierowo-org.pl

(I) Definicje

 Pobierowo.org.pl

Niniejszy serwis internetowy pobierowo.org.pl dostępny wraz z bazą danych oraz wszelkimi stronami, narzędziami i utworami jest własnością portalu pobierowo.org.pl.

Prezentacja obiektu

Miejsce w serwisie pobierowo.org.pl udostępnione na skończony okres czasu Użytkownikowi, umożliwiające prezentację obiektu noclegowego.

Użytkownik

Osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z serwisu pobierowo.org.pl. na podstawie niniejszego regulaminu, w tym osoby zamieszczające Prezentacje obiektu (Dostęp abonencki) oraz osoby posiadające konta osób prywatnych (Turyści).

Moderator

Osoby uprawnione przez pobierowo.org.pl. do dbania o przestrzeganie regulaminu serwisu przez Użytkowników.

Ban

Blokada nałożona przez Moderatora, która może dotyczyć czasowego lub stałego zablokowania możliwości polecania ofert obiektów noclegowych oraz czasowego lub stałego zablokowania dostępu do konta Użytkownika i wybranych funkcjonalności serwisu.

Cennik

Dodawanie ogłoszeń na okres 30 dni na portalu pobierowo.org.pl jest bezpłatne, a wszelkie ewentualne płatności reklamowe lub płatne wystawianie ogłoszeń na dłuższy okres emisji uzgadniane są poprzez kontakt@pobierowo.org.pl. 

Cennik dostępu do panelu zapytań oraz prezentacji pełnych danych obiektu oraz dodatkowych produktów reklamowych umożliwiających pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania oraz promowanie Prezentacji obiektów w serwisie pobierowo.org.pl. ustalany jest przez właściciela portalu pobierowo.org.pl.. i dostępny dla właścicieli Prezentacji obiektów w Panelu Klienta.

Dostęp abonencki

Prawo do wyświetlania Prezentacji obiektu, dostępu do Panelu Klienta oraz wszystkich narzędzi oraz płatnych Produktów reklamowych dostępnych w Panelu Klienta.

Produkty reklamowe

Produkty pozwalające na pozycjonowanie Prezentacji obiektów na listach ofert oraz dodatkowe promowanie obiektów w przeznaczonych do tego miejscach serwisu pobierowo.org.pl.

Regulamin

Niniejszy dokument określający zasady korzystania z pobierowo.org.pl

 

 (II) Własność intelektualna

 

 1. Kopiowanie lub powielanie materiałów znajdujących się w serwisie pobierowo.org.pl.(ze szczególnym uwzględnieniem elementów graficznych) z wyjątkiem przeglądania zawartości serwisu jest zabronione.
 2. Niezależnie od powyższego zastrzeżenia Użytkownik może utworzyć wydruk papierowy całych stron witryny do użytku własnego.
 3. Użytkownik zamieszczając Prezentację obiektu w serwisie udziela  pobierowo.org.pl.pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności prawnych potrzebnych do ochrony praw autorskich Użytkownika w zakresie treści jego Prezentacji obiektu, w tym przede wszystkim elementów graficznych, m.in. takich jak filmy, zdjęcia, wizualizacje plany, ilustracje. Pełnomocnictwo upoważnia do pośredniczenia w kontaktach pomiędzy Użytkownikiem, a podmiotem trzecim, który zamierza wykorzystać lub, który już wykorzystał w jakikolwiek sposób część lub całość utworów, jakie stanowią Prezentacja obiektu i jej elementy. Pełnomocnictwo to jest nieodwołalne do momentu usunięcia danej Prezentacji obiektu z serwisu pobierowo.org.pl. Wszystkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW serwisu pobierowo.org.pl., w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo nie przysługuje Użytkownikowi, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących pobierowo.org.pl..

 

(III) Korzystanie z serwisu pobierowo.org.pl., oraz odpowiedzialność za korzystanie z serwisu pobierowo.org.pl. 

 1. Korzystanie z serwisu pobierowo.org.pl.wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne z jego akceptacją.
 2. Użytkownicy zobowiązani są w szczególności do:
  1. powstrzymania się od działań prowadzących do zachwiania stabilności systemów informatycznych pobierowo.org.pl.lub pogorszenia jakości świadczonych przez portal pobierowo.org.pl.usług.
  2. korzystania z funkcjonalności oraz narzędzi serwisu pobierowo.org.pl. wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
  3. przestrzegania praw autorskich i majątkowych innych podmiotów, szczególnie przy tworzeniu Prezentacji obiektu.
  4. powstrzymania się od prowadzenia wszelkiego rodzaju agitacji poprzez mechanizmy serwisu pobierowo.org.pl.w tym agitacji politycznej lub religijnej
  5. powstrzymania się od zamieszczania w serwisie pobierowo.org.pl. jakichkolwiek materiałów naruszających Regulamin, obowiązujące prawo lub dobre obyczaje.
  6. powstrzymania się od rozsyłania za pomocą mechanizmów serwisu pobierowo.org.pl. w szczególności poprzez wszelkiego rodzaju formularze kontaktowe, spamu lub informacji handlowych.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczane w serwisie pobierowo.org.pl., a w szczególności za to, aby nie naruszały one żadnych przepisów prawa oraz zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność treści Prezentacji obiektu ze stanem faktycznym.
 5. Użytkownik zakładając konto, tworząc Prezentację obiektu oraz zamieszczając materiały w serwisie pobierowo.org.pl.jako Turysta oświadcza, że posiada wszelkie prawa i zgody w zakresie użytych materiałów, w szczególności do zdjęć, filmów wideo etc.
 6. Portal pobierowo.org.pl.. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Użytkowników, ani za szkody powstałe w wyniku podania w ich treści nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach, których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie Prezentacji obiektu zamieszczonych w serwisie, bądź za nie dojście do skutku tychże transakcji.
 7. pobierowo.org.pl.,nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany na koncie lub utratę danych spowodowaną dostaniem się danych do logowania na konto Użytkownika w ręce osób trzecich, jeżeli nie nastąpiło to z winy pobierowo.org.pl.
 8. pobierowo.org.pl.nie ponosi odpowiedzialności za zmiany na koncie Użytkownika lub utratę danych spowodowaną siłą wyższą, awarią lub ingerencją osób trzecich w tym spowodowaną atakiem hakerskim.
 9. pobierowo.org.pl.dołoży wszelkich starań by zapewnić ciągłe działanie serwisu pobierowo.org.pl., nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy spowodowane siłą wyższą, awarią lub ingerencją osób trzecich w tym spowodowaną atakiem hakerskim.
 10. pobierowo.org.pl.zapewnia sobie prawo do czasowego, częściowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do usług w celu dokonania konserwacji systemu lub z powodu instalowania nowych funkcjonalności serwisu pobierowo.org.pl.
 11. pobierowo.org.pl. ma prawo do usunięcia zamieszczonej Prezentacji obiektu bez możliwości ewentualnej rekompensaty za już opłacone Dostępy abonenckie lub Produkty reklamowe, jeżeli zawiera ono treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób, szkodzące pobierowo.org.pl., wprowadzające w błąd odwiedzających serwis lub zawiera inne treści naruszające przepisy prawa.
 12. pobierowo.org.plma prawo do usunięcia konta osoby prywatnej, jeżeli zawiera ono treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób, szkodzące pobierowo.org.pl., wprowadzające w błąd odwiedzających serwis lub zawiera inne treści naruszające przepisy prawa.
 13. pobierowo.org.plzastrzega sobie możliwość przesłania formularza z zapytaniem o nocleg do podobnych obiektów noclegowych z danej miejscowości w momencie w którym obiekt do którego skierowano zapytanie nie odpowiedział po 24 godzinach.
 14. pobierowo.org.pl.nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników serwisu i jest jedynie platformą łączącą sprzedających usługi z kupującymi.
 15. Zamieszczane w serwisie Prezentacje obiektów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa i są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych.
 16. pobierowo.org.pl.oraz Użytkownik i odpowiednio, pobierowo.org.pl.,oraz odwiedzający serwis pobierowo.org.pl.wyłączają w stosunkach pomiędzy sobą wszelką ewentualną odpowiedzialność pobierowo.org.pl. za szkodę spowodowaną nieprawidłowym działaniem lub brakiem działania serwisów, w szczególności odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek działania szkodliwego oprogramowania lub implementacji plików typu cookies.
 17. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechanie działań prowadzące do jego obejścia.

 

(IV) Korzystanie z konta obiektu noclegowego (Dostęp Abonencki)

 

 1. Serwis pobierowo.org.pl.udostępnia Użytkownikom miejsce na ograniczone czasowo zamieszczanie Prezentacji obiektów, które oferują miejsca noclegowe.
 2. Stworzenie Prezentacji obiektu w serwisie pobierowo.org.pl.,równoznaczne jest z założeniem konta Użytkownika. Odpowiednie dane dostępowe do konta są automatycznie przesłane na adres e-mail podany przez Użytkownika w procesie rejestracji. Użytkownik oświadcza, że podane w procesie rejestracji dane są prawidłowe.
 3. Prezentacja obiektu, po jej zamieszczeniu, nie jest aktywna i oczekuje na zatwierdzenie przez moderatora. pobierowo.org.pl., zastrzega sobie prawo do żądania od Użytkownika przesłania dokumentów poświadczających istnienie obiektu noclegowego oraz poświadczających prawa Użytkownika do rozporządzenia tymi obiektami noclegowymi. Dokumenty mogą zostać przesłane w wersji elektronicznej.
 4. Użytkownik może zlecić założenie konta i wykonanie Prezentacji obiektu w serwisie pobierowo.org.pl,.obsłudze serwisu. Użytkownik otrzyma następnie wgląd do Prezentacji obiektu oraz dane dostępowe do konta. Po uzyskaniu dostępu oraz niezgłoszeniu zastrzeżeń do 3 dni od uzyskania dostępu co do wprowadzonej Prezentacji obiektu Użytkownik staje się właścicielem konta ponosząc od tego momentu wyłączoną odpowiedzialność za Prezentację obiektu.
 5. Konto użytkownika nie wykazujące przez przynajmniej 12 miesięcy znaków używania (brak logowania) oraz nie posiadające aktywnego Dostępu abonenckiego może zostać usunięte wraz z Prezentacją obiektu przez pobierowo.org.pl.bez konieczności informowania Użytkownika.
 6. Ten sam obiekt noclegowy nie może być przedmiotem więcej niż jednej Prezentacji obiektupobierowo.org.pl., może usunąć taką zdublowaną Prezentację obiektu bez konieczności informowania o tym Użytkownika. Jeżeli na usuwanym koncie został opłacony Dostęp abonencki, Produkty reklamowe lub konto zostało zasilone środkami służącymi do pozycjonowania Prezentacji obiektu to produkty te zostaną przeniesione na pierwotne konto obiektu noclegowego.
 7. pobierowo.org.pl. zastrzega sobie prawo do przeniesienia Prezentacji obiektu do prawidłowej kategorii obiektów lub usunięcia Prezentacji obiektu bez podania przyczyny jeżeli reklamuje ona usługi lub rzeczy niezgodne z profilem serwisu pobierowo.org.pl. 
 8. Użytkownik zamieszcza, edytuje lub usuwa Prezentację obiektu wyłącznie za pomocą udostępnionych w serwisie pobierowo.org.pl. narzędzi i formularzy.
 9. Użytkownik może wystąpić o usunięcie konta wraz z Prezentacją obiektu. Po usunięciu nie ma możliwości przywrócenia konta i konieczna jest ponowna rejestracja.
 10. Wszelkie zlecenia dotyczące zmian na koncie Użytkownika włącznie z jego usunięciem przychodzące z adresu poczty elektronicznej wskazanej na koncie przez Użytkownika będą realizowane tak jakby pochodziły od Użytkownika.
 11. pobierowo.org.pl. nie ma obowiązku dokonywania zmian w Prezentacjach obiektu nie posiadających Dostępu abonenckiegoUżytkownicy są w tym celu wyposażeni w odpowiednie narzędzia w serwisie pobierowo.org.pl. i mogą dokonywać tych czynności samodzielnie.
 12. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawidłowych danych kontaktowych przy każdej swojej Prezentacji obiektu. W przypadku podania błędnych danych kontaktowych pobierowo.org.pl.  ma prawo do wezwania Użytkownika do korekty danych kontaktowych drogą mailową. Jeżeli dane kontaktowe nie zostaną skorygowane w terminie 7 dni od wysłania wezwania pobierowo.org.pl. może usunąć taką Prezentację obiektu bez możliwości ewentualnej rekompensaty za już opłacone Dostępy abonenckie lub produkty reklamowe.
 13. Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu pobierowo.org.pl. dane adresowe, osobowe lub inne Użytkownika ulegają zmianie (w przypadku firm dane zgodne z treścią wypisu z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej), to Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym pobierowo.org.pl. na adres e-mail kontakt@pobierowo.org.pl. W Prezentacji obiektu zabronione jest samodzielne zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek reklam w postaci linków, form graficznych, czy jakichkolwiek innych, które reklamowałyby inne serwisy niż pobierowo.org.pl. lub usługi lub rzeczy inne niż obiekt noclegowy opisana w Prezentacji obiektu. W szczególności zabronione jest zamieszczanie logotypu firmy zamiast zdjęć obiektu. pobierowo.org.pl. może usunąć Prezentację obiektu łamiącą powyższe zasady bez możliwości ewentualnej rekompensaty za już opłacone Dostępy abonenckie lub Produkty reklamowe.
 14. pobierowo.org.pl. . ma prawo dokonać korekty redakcyjnej Prezentacji obiektu dostosowując ją do standardów panujących w serwisie